Privacyverklaring VATUV

Onderstaande privacyverklaring geldt voor alle activiteiten en studies van de Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne en al de websites in haar beheer.

Concreet gaat het over deze website: www.vatuvblog.be.

VATUV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring willen we de nodige informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze persoonlijke gegevens omgaan. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

VATUV houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt in ieder geval met zich mee:

De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we respecteren deze.

Als beweging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of nog vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

VATUV
2600 Berchem
https://www.vatuvblog.be
vatuv@vatuvblog.be
https://www.vatuvblog.be/contact